TB phòng học và tài liệu học lại Tuần SHCD-SV năm 2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo phòng học Tuần SHCD-SV năm 2016. Cụ thể như sau:

Sau thời gian đăng ký và dựa vào số lượng đăng ký, phòng CTSV sẽ tổ chức 01 lớp học lại Tuần SHCD-SV
Thời gian: 7g00 - 12g ngày 09/4/2015
Địa điểm: Phòng A.611


Sinh viên tự nghiên cứu các tài liệu học tập để làm bài thu hoạch gồm:
- Sổ tay sinh viên
- Quy chế Công tác sinh viên Trường
- Tài liệu học tập Tuần SHCD-SV 2015

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 723,113

76,108