DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ LIÊN QUAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT

NỘI DUNG

SỐ HIỆU VĂN BẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

1

Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung

22/QĐ-ĐHKTL

2

Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên Văn Bản hợp nhất

3

Quy chế công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật 1046/QĐ-ĐHKTL

4

Quy định về việc học Tuần Sinh hoạt công dân 163/QĐ-KKT-CTCT
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Quy chế công tác học sinh sinh viên 786/QĐ-ĐHQG-CTSV
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 1  Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
10/2016/TT-BGDĐT
2 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 16/2015/TT-BGDĐT
   LUẬT  
 1  Luật Giáo dục Đại học
 08/2012/QH13
 2  Luật Giáo dục
 44/2009/QH12
 38/2005/QH11

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 1,162,886

98,454