Chức năng nhiệm vụ

 1. Chức năng: Tham mưu và tổ chức quản trị hoạt động tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, chăm sóc và hỗ trợ người học bao gồm người học tiềm năng, người học hiện hữu và cựu người học; tham mưu về công tác chăm sóc, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người học; công tác tư tưởng chính trị và công tác an ninh; quản lý sinh viên và đời sống, phong trào sinh viên.


2. Nhiệm vụ:

2.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức và sinh viên theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường.

- Tổ chức các hoạt động cho sinh viên gắn với nhiệm vụ:

+ Giáo dục đạo đức, lối sống;

+ Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp/việc làm;

+ Rèn luyện thể chất và các hoạt động ngoại khoá.

2.2 Công tác quản lý sinh viên


- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú, an ninh và dư luận sinh viên.

- Công tác chế độ, chính sách, học bổng của sinh viên theo quy định.

- Công tác hành chính về quản lý hồ sơ sinh viên.

2.3 Công tác hỗ trợ sinh viên


- Tuyển chọn, tập huấn sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, sân chơi phong trào và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên, phối hợp với các đơn vị thực hiện tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc sức khoẻ sinh viên.
             -  Phối hợp với Phòng Quan hệ đối ngoại thực hiện công tác sinh viên quốc tế.

2.4 Công tác Tuyển sinh, tư vấn Tuyển sinh và chăm sóc người học

Chủ trì xây dựng chiến lược tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và tổ chức thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh trung hạn, hàng năm. (chính quy, VB2, VLVH)

Chủ trì xây dựng chiến lược, đề án tuyển sinh, lập báo các xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh trung hạn, hàng năm. (chính quy, VB2, VLVH)

Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển-trúng tuyển. (chính quy, VB2, VLVH)

            2.5 Công tác khác 
           
- Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam) tổ chức các hoạt động.
           - Đầu mối phụ trách hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường.
           - Sắp xếp, đề xuất lịch tiếp sinh viên của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng