Chức năng nhiệm vụ

 
1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên.


2. Nhiệm vụ:

2.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, viên chức và sinh viên theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường.

- Tổ chức các hoạt động cho sinh viên gắn với nhiệm vụ:

+ Giáo dục đạo đức, lối sống;

+ Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp/việc làm;

+ Rèn luyện thể chất và các hoạt động ngoại khoá.

2.2 Công tác quản lý sinh viên


- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú, an ninh và dư luận sinh viên.

- Công tác chế độ, chính sách, học bổng của sinh viên theo quy định.

- Công tác hành chính về quản lý hồ sơ sinh viên.

2.3 Công tác hỗ trợ sinh viên


- Tuyển chọn, tập huấn sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, sân chơi phong trào và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên và cựu sinh viên, phối hợp với các đơn vị thực hiện tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc sức khoẻ sinh viên.
           - Phối hợp với Phòng Quan hệ đối ngoại thực hiện công tác sinh viên quốc tế.


         
2.4 Công tác khác 
         
- Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể (Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam) tổ chức các hoạt động.
         - Đầu mối phụ trách hoạt động của Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường.
         - Sắp xếp, đề xuất lịch tiếp sinh viên của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.Tổng truy cập: 2,217,456