Phân công nhiệm vụ

Chuyên trách công tác sinh viên

Chuyên trách công tác Đoàn

ThS Võ Văn Trọng

Trưởng phòng

1. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về hoạt động của Phòng Công tác sinh viên.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo các công tác của Phòng.

3. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

3.1 Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho sinh viên (SV) và cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVC) theo phân công của Đảng uỷ - BGH Trường.

3.2 Phối hợp với các cơ quan an ninh, đơn vị thuộc Trường để xử lý các vấn đề an ninh, trật tự, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội liên quan đến sinh viên. 

3.3 Xây dựng quy chế, quy định, các đề án, dự án liên quan đến công tác sinh viên của Trường.

3.4 Thường trực các Hội đồng xét học bổng, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

3.5 Triển khai các dự án, hoạt động gắn với sinh viên khởi nghiệp và công tác cựu sinh viên.

4. Công tác đối ngoại trong và ngoài Trường gắn với công tác sinh viên, phối hợp gắn kết trong hoạt động với các tổ chức đảng, đoàn thể của Trường.

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu

Bí thư Đoàn Trường

1. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về hoạt động của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên.

2. Đầu mối thông tin, triển khai các hoạt động của Thành Đoàn, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đến Trường và ngược lại.

3. Phụ trách xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn và các hoạt động chung của Đoàn – Hội.

4. Phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với đoàn viên, thanh niên. Hoạt động kỹ năng sinh viên, Đội hỗ trợ sinh viên nội trú.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường, ngoài Trường để tổ chức thực hiện, gắn kết các hoạt động Đoàn – Hội. Kết nối hoạt động với các tổ chức đoàn thể khác trong Trường như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh.

6. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về hoạt động của Thư quán sinh viên.

7. Thực hiện những công việc khác theo phân công của Đảng ủy – BGH và công việc được giao từ Trưởng Phòng Công tác sinh viên.

Lê Thái Huy

Phó Trưởng phòng
Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

1. Quản lý việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên các khoá và các chương trình, lễ hội của sinh viên được phân công.

2. Quản lý thông tin, quảng cáo, truyền thông của các đơn vị trong phạm vi toàn Trường và các ấn phẩm do Phòng chủ trì biên soạn.

3. Triếp tiếp làm đầu mối với Phòng Công tác sinh viên TTQL Ký túc xá ĐHQG-HCM để phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên nội trúvà công tác sinh viên ngoại trú.

4. Công tác tuyển chọn, tập huấn sinh viên tham gia các hội thi các cấp về học thuật, giao lưu trao đổi sinh viên, các hoạt động giao lưu quốc tế dành cho sinh viên, lưu học sinh.

5. Triển khai các dự án, hoạt động gắn với dịch vụ sinh viên, giáo dục kỹ năng sinh viên, tư vấn tâm lý chăm sóc sức khoẻ sinh viên.

6. Tham mưu cho lãnh đạo Trường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên trong và ngoài Trường.

Bùi Hoàng Mol

Phó Bí thư Đoàn Trường

1. Thực hiện nhiệm vụ của Phó Bí thư thường trực Đoàn Trường theo phân công của Bí thư Đoàn Trường.

2. Hỗ trợ công tác truyền thông, xây dựng hệ thống dữ liệu và tin học hoá của Phòng.

3. Hỗ trợ một số mảng công tác khác của Phòng được giao từ Trưởng Phòng Công tác sinh viên.

 

ThS Nguyễn Ngọc Phương Thảo

1. Phụ trách hồ sơ học bổng khuyến khích học tậpcủa sinh viên chương trình đại trà và chất lượng cao

2. Tư vấn và triển khai các chế độ chính sách giáo dục, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội của sinh viên.

3. Xây dựng kế hoạch và điều phối hoạt động của các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi học thuật cấp quốc tế; hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ các cấp.

4. Hồ sơ về công tác kiểm định của Phòng và hỗ trợ hồ sơ kiểm định các đơn vị thuộc Trường gắn với mảng CTSV.

5. Xây dựng kế hoạch Lễ Tốt nghiệp sinh viên chính quy hằng năm.

6. Cập nhật trang thông tin điện tử (website), trang fanpage của Phòng.

Võ Anh Khoa

Chánh Văn phòng Đoàn Trường

1. Thực hiện nhiệm vụ của Chánh Văn phòng Đoàn Trường theo phân công của Bíthư và Ban Thường vụ Đoàn Trường.

2. Tham gia hỗ trợ triển khai các chương trình:

+ Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên

+ Hệ thống dữ liệu của Đoàn – Hội gắn với ngày công tác xã hội.

3. Hỗ trợ một số mảng công tác khác của Phòng được giao từ Trưởng Phòng Công tác sinh viên.

Phạm Thanh Hùng

1. Phụ trách hồ sơ học bổng ngoài ngân sách của sinh viên (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân).

2. Phụ trách triển khai các hoạt động Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên. Phối hợp với Phòng TC-HC trong công tác khám sức khoẻ định kỳ sinh viên.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong sinh viên. Phụ trách các đội tuyển sinh viên tham gia hội thao các cấp. Điều phối hoạt động của các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi học thuật trong nước.

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên, Hội nghị Ban Cán sự lớp định kỳ, hng năm

5Đầu mối tổng hợp: báo cáo của Phòng, của Trường; đánh giá hiệu suất công việc tháng của Phòng; dự toán tài chính năm.

6. Phụ trách Đội sinh viên xung kích.

 

 

ThS Lê Văn Vĩ

Trực tiếp triển khai các chương trình:

1. Phụ trách phần mềm hồ sơ sinh viên, cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê dữ liệu sinh viên.

2. Xây dựng quy định đánh giá và quản lý hồ sơ kết quả rèn luyện sinh viên. Công tác sinh viên nội trú ký túc xá và ngoại trú.

3. Tiếp nhận xử lý các trường hợp phát sinh gắn với tâm lý sinh viên, kế hoạch chia sẻ và tư vấn sinh viên định kỳ. Thông tin, kết nối với phụ huynh sinh viên để trao đổi những phát sinh đặc biệt của sinh viên về học tập, rèn luyện, tâm lý.

4. Triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sinh viên trong năm.

5. Đầu mối công tác hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên liên kết (DMA).

6. Công tác cựu sinh viên UEL: Tăng cường truyền thông, tương tác kênh thông tin CSV, phát huy việc kết nối thông tin việc làm của CSV – SV, trang website, fanpage cựu sinh viên.

 

Nguyễn Thị Thảo Trang

Trực tiếp triển khai các chương trình:

1. Công tác phát hành thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên, tiếp nhận xử lý phản hồi của sinh viên.

2. Công tác truyền thông nội bộ của Phòng: ấn phẩm, hình ảnh, bài viết tuyên truyền, khẩu hiệu chào mừng, bảng điện tử… trên các trang thông tin, mạng xã hội Phòng CTSV đang phụ trách và sự kiện các ngày lễ, các hoạt động chào mừng được phân công. (Cờ Lễ). 

3. Xây dựng và quản lý dữ liệu ghi nhận, đánh giá đối với Quy định về ngày công tác xã hội trong sinh viên.

4Dự thảo quyết định và theo dõi việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập, kiến tập trong nước và quốc tếgắn với các Đề án của Trường.

5. Tham mưu và quản lý hồ sơ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

6. Tham gia điều phối Tuần sinh hoạt công dân, Lễ Tốt nghiệp và hỗ trợ công tác Cựu sinh viên.

 Tổng truy cập: 1,375,615

159,615