DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ LIÊN QUAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT

NỘI DUNG

SỐ HIỆU VĂN BẢN

NĂM
BAN HÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

 

1

Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung

22/QĐ-ĐHKTL  

2

Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên Văn Bản hợp nhất
Quy định UEL
 

3

Quy chế công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật 1046/QĐ-ĐHKTL  

4

Quy định về việc học Tuần Sinh hoạt công dân 163/QĐ-KKT-CTCT  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  
Quy chế công tác học sinh sinh viên 786/QĐ-ĐHQG-CTSV 24/08/2011
  Quy chế Công tác sinh viên 953/QĐ-ĐHQG 15/07/2019
  Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tại ĐHQG-HCM  964/QĐ-ĐHQG 19/07/2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 1  Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
10/2016/TT-BGDĐT
 
2 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 16/2015/TT-BGDĐT  
   LUẬT    
 1  Luật Giáo dục Đại học
 08/2012/QH13
34/2018/QH14
19/11/2018 
 2  Luật Giáo dục
 43/2019/QH14  14/6/2019
 3  Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 12/6/2018 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 1,526,464

135,724