Bầu cử và công nhận, thôi nhiệm vụ, thay thế Ban cán sự lớp

BẦU CỬ VÀ CÔNG NHẬN, THÔI NHIỆM VỤ, THAY THẾ BAN CÁN SỰ LỚP

1. Đối với lớp sinh viên mới nhập học, Ban cán sự lớp do CVHT tổ chức bầu cử hoặc chỉ định, được Ban chủ nhiệm khoa xác nhận và Phòng Công tác sinh viên đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tạm thời. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp tạm thời là 01 học kỳ. Vào tháng đầu tiên của học kỳ thứ hai, lớp tiến hành hội nghị sơ kết học kỳ 1, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2, đồng thời tiến hành bầu Ban cán sự lớp mới dưới sự chủ trì của CVHT.

 

2. Đối với các lớp từ năm thứ hai trở đi, vào tháng đầu tiên của năm học, lớp tiến hành hội nghị tổng kết năm học trước, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới, đồng thời tiến hành bầu Ban cán sự lớp theo nhiệm kỳ năm học dưới sự chủ trì của CVHT.

 

3. Ban cán sự lớp được bầu theo phương thức phổ thông bỏ phiếu. Mọi sinh viên có đủ tiêu chuẩn đều có quyền ứng cử và đề cử vào Ban cán sự lớp. Chủ trì hội nghị đề nghị thành phần ban bầu cử, lấy biểu quyết thông qua trước hội nghị. Ban bầu cử tổ chức việc bầu cử Ban cán sự, sau đó bầu lớp trưởng từ một trong những thành viên vừa trúng cử vào Ban cán sự lớp.
Mỗi thành viên của lớp bỏ phiếu chỉ được bầu tối thiểu là 01 thành viên, bầu tối đa là 03 thành viên vào Ban cán sự lớp và được bầu 01 thành viên vừa trúng cử vào Ban cán sự lớp làm Lớp trưởng. Hội nghị phải có ít nhất 2/3 số sinh viên của lớp tham gia bỏ phiếu. Người trúng cử phải được tối thiểu 50% số phiếu tín nhiệm của những người tham dự bỏ phiếu. Nếu có nhiều người đạt đủ số phiếu tín nhiệm thì danh sách trúng cử lấy từ cao xuống thấp theo số phiếu tín nhiệm.

Danh sách phân công Ban cán sự lớp, biên bản bầu cử, phiếu bầu, biên bản hội nghị lớp có đầy đủ chữ ký được gửi về văn phòng khoa để Ban chủ nhiệm khoa xem xét.

Ban chủ nhiệm khoa xác nhận và gửi danh sách đến Phòng Công tác sinh viên đề nghị công nhận Ban cán sự lớp.

Phòng Công tác sinh viên tổng hợp kết quả, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định công nhận Ban cán sự lớp. Quyết định công nhận Ban cán sự lớp được gửi cho CVHT, Ban chủ nhiệm các khoa và các đơn vị liên quan để theo dõi, quản lý và phối hợp công tác.


4. Trong trường hợp chưa hết nhiệm kỳ, Ban cán sự lớp hoặc một trong các thành viên Ban cán sự lớp có nguyện vọng thôi nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, CVHT và tập thể lớp tổ chức đánh giá, cho thôi nhiệm vụ; đồng thời, tổ chức bầu thay thế, bổ sung Ban cán sự lớp hoặc thành viên Ban cán sự lớp. CVHT đề xuất với Ban chủ nhiệm Khoa, Phòng Công tác sinh viên trình đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định cho thôi nhiệm vụ, đồng thời ra quyết định công nhận Ban cán sự lớp hoặc thành viên mới trong Ban cán sự lớp.