Quyết định phân công Cố vấn học tập

NỘI DUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH  SỐ QUYẾT ĐỊNH  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
  Quyết định phân công CVHT khóa 22 (NK 2022-2026) 1681/QĐ-ĐHKTL 14/11/2022 
Quyết định phân công CVHT khóa 21 (NK 2021-2025) 819/QĐ-ĐHKTL 28/09/2021