Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG
- Quản trị hoạt động tuyển sinh bậc đại học;

- Quản lý, hỗ trợ và chăm sóc người học  bậc đại học;

- Tổ chức hoạt động bảo đảm tư tưởng - chính trị và an ninh của người học.

 

NHIỆM VỤ
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình, phương thức  tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh bậc đại học; 
- Làm đầu mối xây dựng chỉ tiêu tuyển, đề án tuyển sinh bậc đại học;  
- Làm đầu mối thực hiện việc tổ chức xét tuyển, công nhận trúng tuyển; 
- Làm đầu mối tổ chức nhập học, lễ khai giảng và tuần lễ sinh hoạt công dân;  
- Làm đầu mối quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về sinh viên, cựu sinh viên; 
- Làm đầu mối triển khai các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sinh viên; 
- Làm đầu mối thực hiện các chế độ chính sách học bổng sinh viên; 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống; công tác chính trị - tư tưởng  sinh viên và công tác an ninh, dư luận sinh viên; 
- Làm đầu mối tổ chức và đánh giá các hoạt động rèn luyện sinh viên; 
- Làm đầu mối thực hiện công tác cố vấn học tập; 
- Làm đầu mối tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng cựu người học; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

XEM QUYẾT ĐỊNH

- Quyết định 1728/QĐ-ĐHKTL ngày 29/11/2022 (từ trang 6)

- Quyết định 656/QĐ-ĐHKTL ngày 16/06/2017