QUY TRÌNH CTSV

QUY TRÌNH
 HIỆU LỰC  Tải về
 

Quy trình tiếp sinh viên và giải quyết hồ sơ

01.10.2017

Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

01.10.2017

Quy trình công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên

01.10.2017

Quy trình đánh giá và công nhận hoàn thành ngày công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung

01.10.2017
   Quy trình xét tuyển sinh viên tham gia các chương trình trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa quốc tế 01.10.2017  
   Quy trình xét cấp học bổng ngoài ngân sách đối với sinh viên chính quy 01.10.2017  
   Quy trình xác nhận hồ sơ sinh viên    
   Quy trình tiếp nhận và tư vấn tâm lý sinh viên 12.10.2021