Quy trình Đánh giá kết quả rèn luyện

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Điều 13. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
1. Sinh viên căn cứ vào kết quả tham gia các hoạt động rèn luyện của bản thân, tự đánh giá kết quả trên hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện trực tuyến theo mức điểm chi tiết của các tiêu chí đánh giá và khung điểm do Trường quy định ở mỗi học kỳ.
2. Cố vấn học tập (sau đây viết tắt là CVHT) chủ trì tổ chức họp lớp cùng với Ban cán sự lớp để tiến hành xem xét, xử lý các ý kiến khiếu nại (nếu có) và biểu quyết thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả. Công tác tổ chức họp lớp và quy trình đánh giá phải được thông tin đầy đủ, công khai đến sinh viên.
CVHT xác nhận biên bản họp, tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp và chuyển hồ sơ đánh giá cấp lớp lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa. 
3. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp khoa) tổ chức họp, tiến hành xem xét, xử lý các ý kiến khiếu nại (nếu có) của cấp lớp và biểu quyết thông qua kết quả rèn luyện cho sinh viên của khoa.
Hội đồng cấp khoa công bố kết quả rèn luyện cho sinh viên của khoa được biết và xem xét, xử lý các ý kiến khiếu nại của sinh viên (nếu có) trong vòng tối đa 07 ngày làm việc. 
Chủ tịch Hội đồng cấp khoa hoặc báo cáo Trưởng khoa (trường hợp Chủ tịch Hội đồng cấp khoa không phải là Trưởng khoa) xác nhận biên bản họp, tổng hợp kết quả rèn luyện của khoa và chuyển hồ sơ đánh giá cấp khoa lên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp trường).
4. Thường trực Hội đồng cấp trường tổng hợp hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của các Hội đồng cấp khoa và thực hiện báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng cấp trường.
Hội đồng cấp trường tổ chức họp, xem xét, xử lý các khiếu nại (nếu có) và thống nhất, biểu quyết thông qua kết quả rèn luyện của sinh viên toàn trường.
5. Kết quả đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên được công bố công khai qua tài khoản sinh viên và thông báo cho sinh viên biết trước 20 ngày trước khi trình ban hành quyết định công nhận kết quả rèn luyện chính thức.