Quyết định công nhận Ban cán sự lớp

NĂM HỌC 2022-2023  SỐ QUYẾT ĐỊNH  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Quyết định công nhận Ban cán sự lớp NH 2022-2023 1655/QĐ-ĐHKTL 07/11/2022 

 

NĂM HỌC 2021-2022  SỐ QUYẾT ĐỊNH  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Quyết định công nhận Ban cán sự lớp NH 2021-2022 962/QĐ-ĐHKTL 15/11/2021 

 

NĂM HỌC 2020-2021  SỐ QUYẾT ĐỊNH  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Quyết định công nhận Ban cán sự lớp NH 2020-2021 1241/QĐ-ĐHKTL 30/12/2020
  Quyết định điều chỉnh nhân sự BCS lớp NH 2020-2021  455/QĐ-ĐHKTL 27/04/2021