Quy trình khiếu nại và bổ sung kết quả rèn luyện

Quy định Đánh giá kết qua rèn luyện của sinh viên

Điều 19. Quyền khiếu nại và bổ sung kết quả rèn luyện
1. Đối với kết quả rèn luyện của từng học kỳ, sinh viên có quyền khiếu nại và bổ sung nếu kết quả đánh giá rèn luyện được công bố chưa chính xác, có thiếu sót hoặc được giải trình lý do để xem xét các nội dung bị trừ điểm. Việc khiếu nại được thực hiện theo thông báo hướng dẫn tại thời điểm công bố kết quả đánh giá rèn luyện.
2. Khiếu nại, bổ sung kết quả rèn luyện ở Hội đồng cấp khoa: thời gian khiếu nại, bổ sung kết quả rèn luyện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng cấp khoa công bố kết quả đánh giá rèn luyện.
3. Khiếu nại, bổ sung kết quả rèn luyện ở Hội đồng cấp trường: thời gian khiếu nại, bổ sung kết quả rèn luyện trong vòng 20 ngày kể từ ngày Hội đồng cấp trường công bố kết quả đánh giá rèn luyện, trước khi Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận.
4. Khi nhận được được giấy đề nghị khiếu nại, bổ sung kết quả rèn luyện của sinh viên, Hội đồng cấp khoa, Hội đồng cấp trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật về khiếu nại.
5. Đối với kết quả rèn luyện của các học kỳ đã thực hiện đánh giá trước đây, sinh viên được quyền khiếu nại về sai sót trong cập nhật kết quả rèn luyện. Kết quả rèn luyện sẽ được đối chiếu với các quyết định công nhận kết quả rèn luyện trong hồ sơ lưu trữ. Thời gian khiếu nại cho phép trong suốt quá trình học tập tại Trường của sinh viên.


CÁC BƯỚC NHÂN SỰ MÔ TẢ QUY TRÌNH HỒ SƠ
1  Bước 1 Sinh viên

 Sinh viên tự viết đơn trình bày nội dung khiếu nại về kết quả rèn luyện

 (Lưu ý: Sinh viên vắng không phép tham gia Hội nghị cấp lớp thì không có quyền khiếu nại)

Đơn khiếu nại, minh chứng bằng văn bản, hình ảnh (nếu có)

Gửi đến: Ban cán sự lớp

2  Bước 2 Ban cán sự lớp

 Ban cán sự lớp tiếp nhận đơn & tổng hợp các trường hợp sinh viên khiếu nại, đối chiếu Biên bản & kết quả đánh giá Hội nghị cấp lớp.

 Xác nhận hoặc giải trình nguyên nhân đối với các trường hợp sinh viên nêu lý do khiếu nại do lỗi của Ban cán sự lớp.

 1. Bảng tổng hợp các trường hợp khiếu nại

 2. Bản sao Biên bản và KQĐG Hội nghị cấp lớp

 3. Bản xác nhận, giải trình

Gửi đến: Cố vấn học tập

3  Bước 3 Cố vấn học tập  CVHT với vai trò chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ở cấp lớp xác nhận nội dung liên quan đến khiếu nại của sinh viên; nội dung giải trình của Ban cán sự lớp; xác nhận về tình trạng biểu quyết thông qua kết quả rèn luyện sinh viên ở cấp lớp.

Các hồ sơ, tài liệu Ban cán sự lớp gửi CVHT

Gửi đến: Hội đồng ĐGKQRL cấp khoa

4 Bước 4 Hội đồng ĐGKQRL cấp khoa  Hội đồng cấp khoa xem xét khiếu nại của sinh viên; xem xét trách nhiệm của Ban cán sự lớp, CVHT trong quá trình

 1. Bảng tổng hợp các trường hợp khiếu nại của khoa

 Gửi đến: Thường trực Hội đồng cấp Trường (Phòng Công tác sinh viên)

 5 Bước 5  Thường trực Hội đồng cấp Trường 

 Tiếp nhận đề nghị xử lý khiếu nại của Hội động cấp khoa

 Kiểm tra minh chứng, đối chiếu kết quả trên hệ thống MyUEL

 Phản hồi kết quả cho Hội đồng cấp khoa, CVHT, Ban cán sự lớp và sinh viên.

Hệ thống MyUEL