Danh sách dự kiến trình Hội đồng học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ II - Năm học 2016 - 2017 (chỉnh sửa) (01/06/2017)

Sau khi khắc phục lỗi, Phòng Công tác sinh viên công bố lại danh sách sinh viên dự kiến trình Hội đồng xét duyệt.

Thông báo - Danh sách dự kiến trình Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017 (26/05/2017)

Thông báo - Danh sách dự kiến trình Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017