Hướng dẫn ĐGKQRL Hội nghị cấp Lớp

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN (ĐGKQRL)

TẠI HỘI NGHỊ CẤP LỚP

 

1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

TRỰC TUYẾN (Online) hoặc TRỰC TIẾP (Offline)

(Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp cùng trao đổi, thống nhất, quyết định hình thức thuận tiện, phù hợp)

 

2. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ: Cố vấn học tập (CVHT)

Đồng chủ trì: Lớp trưởng hoặc lớp phó được phân công phụ trách ĐGKQRL

 

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

(a) Lớp trưởng hoặc lớp phó được phân công phụ trách ĐGKQRL trao đổi với CVHT để thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức họp lớp (Hội nghị cấp lớp)

(b) Gửi thông báo việc họp lớp (Hội nghị cấp lớp) về ĐGKQRL đến tất cả thành viên của lớp qua email, điện thoại hoặc các kênh thông tin của lớp.

(c) Nhắc nhở, đôn đốc sinh viên của lớp hoàn thành việc tự đánh giá, kiểm tra các minh chứng liên quan KQRL

 

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

(a) Đảm bảo giá trị tiến hành Hội nghị cấp lớp: có tối thiểu 2/3 sinh viên tham dự.

(b) Đảm bảo quá trình ĐGKQRL cấp lớp được tổ chức công khai, khách quan, dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ của sinh viên.

(c) Việc điều chỉnh KQRL của sinh viên trên hệ thống MyUEL phải thực hiện trực tiếp, công khai ngay tại buổi họp lớp.

(d)  Phải lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lớp về KQRL sau khi đánh giá. Kết thúc ĐGKQRL cấp lớp, Thư ký hội nghị lập biên bản họp lớp, ghi nhận đầy đủ tình hình buổi họp, các ý kiến khiếu nại của sinh viên chưa giải quyết được ở cấp lớp để chuyển lên cấp khoa.

 

5. THAO TÁC TRƯỚC KHI HỌP LỚP TRÊN HỆ THỐNG MYUEL

a) Sinh viên đăng nhập bằng email sinh viên vào hệ thống MyUEL (http://myuel.uel.edu.vn)
b) Lựa chọn Menu: Khảo sát đánh giá -> Điểm rèn luyện.

c) Lớp trưởng, lớp phó được phân quyền chọn mục "Điểm lớp" để xem tình hình sinh viên tự đánh giá của lớp.

d) Kiểm tra, nhắc nhở sinh viên có kết quả cột "Điểm SV" dưới 50: quên đánh giá hoặc các nguyên nhân khác.

 

6. THAO TÁC TẠI HỘI NGHỊ CẤP LỚP TRÊN HỆ THỐNG MYUEL

a) Thực hiện “Chuyển điểm cá nhân” công khai trước tập thể lớp: sao chép toàn bộ kết quả cột "Điểm SV" sang cột "Điểm lớp" (Lưu ý: việc "chuyển điểm cá nhân" chỉ thực hiện duy nhất 01 lần trước khi đánh giá, điều chỉnh)

b) Chọn “Bảng điểm tổng hợp” để xuất báo cáo (lần thứ 1) xếp loại KQRL của lớp: Báo cáo tình hình cho CVHT, tập thể lớp trước khi tiến hành công tác đánh giá của lớp.

 

c) Tập thể lớp làm việc dưới sự chủ trì của CVHT xem xét, đánh giá lại KQRL của từng sinh viên:

Ở cột Nhận xét, click chọn “Đã nhận xét” hoặc “Chưa nhận xét” (tùy trường hợp) để xem Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện chi tiết của cá nhân.

* CVHT, ban cán sự lớp trao đổi với từng sinh viên có bổ sung, hủy bỏ nội dung đánh giá hoặc có khiếu nại về KQRL sau khi tự đánh giá.
* Ban cán sự lớp, Chi Đoàn, Chi Hội xem xét các nội dung sinh viên tự đánh giá nhưng chưa chính xác, chưa trung thực thì hủy bỏ kết quả tự đánh giá của sinh viên
(đối với những mục có tick xanh do sinh viên tự đánh giá)

 

Lưu ý:

a) Lớp trưởng, lớp phó được phân quyền phải thực hiện bước mở Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện chi tiết và "Lưu dữ liệu" đối với tất cả sinh viên của lớp (không phân biệt việc có điều chỉnh hay không điều chỉnh)

b) Để xem cập nhật điểm sau khi "Lưu dữ liệu", nhấp chọn qua lại giữa "Điểm cá nhân" và "Điểm lớp"; hoặc nhấp chọn Khảo sát đánh giá -> Điểm rèn luyện trên Menu trái.  

Sau khi đánh giá của lớp, kết quả rèn luyện của sinh viên có thể:
1. Tăng so với điểm sinh viên tự đánh giá
2. Giữ nguyên so với điểm sinh viên tự đánh giá
3. Giảm so với điểm sinh viên tự đánh giá

Sau khi cập nhật kết quả cho tất cả sinh viên của lớp, chọn “Bảng điểm tổng hợp” để xuất báo cáo (lần thứ 2) xếp loại kết quả rèn luyện của lớp: Báo cáo kết quả cho CVHT, tập thể lớp và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lớp. 

Tuyệt đối không thực hiện "Chuyển điểm cá nhân". Nếu thực hiện bước này, tập thể lớp phải thực hiện lại toàn bộ quá trình đánh giá kết quả rèn luyện từ lúc bắt đầu.

 

7. HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ KQRL CẤP LỚP

Danh mục hồ sơ:

+ Biên bản hội nghị cấp lớp về việc ĐGKQRL
+ Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của lớp xuất từ hệ thống MyUEL (Bảng tổng hợp sau đánh giá của lớp)
+ KQRL của lớp được lưu trên hệ thống MyUEL (hồ sơ trực tuyến).
+ Các tài liệu, minh chứng bổ sung khác phục vụ đánh giá KQRL (nếu có).

 

Hồ sơ được lập thành 02 bản
+ Lưu hồ sơ: lưu 01 bộ hồ sơ tại lớp (hồ sơ làm việc của Ban cán sự lớp)
+ Gửi hồ sơ: Hoàn tất chữ ký trong Biên bản họp lớp, chuyển CVHT gửi 01 bộ hồ sơ đến Hội đồng ĐGKQRL cấp Khoa
. Trong trường hợp CVHT không gửi hồ sơ, Ban cán sự lớp chủ động gửi hồ sơ lên văn phòng khoa cho các Thư ký khoa tổng hợp.