Thông báo đánh giá ĐIỂM RÈN LUYỆN (Học kỳ 1, năm học 2019-2020) (17/04/2020)

Sinh viên thực hiện đánh giá: từ 17/04/2020 đến 20/04/2020
Lớp trưởng họp lớp và thống nhất điểm: từ 21/04/2020 đến 22/04/2020
Cố vấn học tập xác nhận điểm: từ 23/04/2020 đến 24/04/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 - 2019 (17/10/2019)

Sinh viên thực hiện đánh giá từ ngày 18/10 đến 21/10/2019.

TB - Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện HK2 2017 - 2018 (22/10/2018)

Sinh viên thực hiện đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.