TB số 2 về phân nhóm trao bằng và lễ phục tham dự Lễ tốt nghiệp tháng 8/2022

Căn cứ Thông báo số 40/TB-ĐHKTL ngày 19/7/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân tháng 8 năm 2022, Nhà trường thông báo đến sinh viên một số nội dung liên quan đến việc nhận lễ phục tốt nghiệp và công tác tham gia Lễ như sau:

1. Danh sách tham dự Lễ tốt nghiệp
Sinh viên tham dự lễ theo lịch từng buổi và kiểm tra danh sách, ghi nhớ số nhóm, số thứ tự nhận bằng (Danh sách chia nhóm trao bằng được gửi kèm). 
Sinh viên tham dự lễ phải tập trung tại Hội trường A để ổn định, điểm danh và sinh hoạt nghi thức nhận bằng lúc 7g00 (buổi sáng) và 12g00 (buổi chiều).
Lịch trao bằng tốt nghiệp cụ thể:

2. Thời gian nhận lễ phục tốt nghiệp

Sinh viên tham dự Lễ phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định của Trường. 
2.1 Sinh viên liên hệ Bộ phận phát lễ phục – tại Khu tự học tòa nhà A nộp tiền thế chân lễ phục (tiền mặt: 500.000đ/bộ) và nhận lễ phục tốt nghiệp theo thời gian dưới đây: 

* Sinh viên chuẩn bị sẵn tiền mặt để nộp tiền thế chân khi đi nhận lễ phục)
* Sinh viên có thể nhận lễ phục theo nhóm, lớp hoặc nhờ người thân nhận giúp.

2.2 Sau khi buổi lễ kết thúc, sinh viên hoàn trả lễ phục tại Phòng Công tác sinh viên (A.007) và nhận lại tiền thế chân lễ phục trong thời gian quy định sau: