Thông báo - Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện sinh viên HK II năm học 2014-2015

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

(Hướng dẫn này được sử dụng để đánh giá KQ RLSV học kỳ II năm học 2014 - 2015)

I. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ:
1.1 Các mốc thời gian quan trọng:

- Từ 23/9/2015 -> 29/9/2015: Sinh viên truy cập vào trang online của Trường http://myuel.uel.edu.vn  vào mục khảo sát đánh giá chọn điểm rèn luyện để tiến hành tự đánh giá điểm rèn luyện cá nhân.
- Từ 30/9/2015 -> 04/10/2015: BCS lớp xác nhận lại kết quả đánh giá ĐRL của sinh viên lớp mình và tiến hành tổ chức hợp lớp lấy biểu quyết của tập thể lớp. Sau đó in báo cáo trình Cố vấn học tập ký và nộp về Phòng Công tác sinh viên.
- Từ 05/10/2015 -> 08/10/2015: CVHT đăng nhập vào trang online để tiến hành xác nhận lại kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho lớp mình phụ trách.
- Từ 12/10/2015 -> 16/10/2015: Phòng CTSV sẽ thông báo dữ liệu tổng kết điểm rèn luyện của sinh viên. Trong trường hợp có sự sai sót, sinh viên gửi đơn khiếu nại tại Phòng CTSV, cơ sở Linh Xuân (Phòng 007). 
- Dự kiến ngày 19/10/2015: Hội đồng tiến hành tổng kết, đánh giá KQ RLSV và xét học bổng Khuyến khích học tập.

Lưu ý: Theo quy chế đánh giá KQRL SV được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dực và Đào tạo.
1. Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường.
2. Sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.
3. Sinh viên xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì sẽ bị đình chỉ học tập một năm ở năm học tiếp theo và nếu xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.


Sơ đồ tóm lược quy trình đánh giá điểm rèn luyện sinh viên


1.2 Quy trình tổ chức đánh giá tại lớp:
- Trước khi tổ chức họp lớp, Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn, BCH Chi Hội cần họp trước để triển khai, quán triệt, thống nhất nội dung và cách thức tiến hành đánh giá.
- Liệt kê các hoạt động mà lớp, Chi Đoàn, Chi Hội đã tổ chức trong học kỳ vừa qua (chỉ liệt kê những hoạt động theo quy định) và thông báo cho toàn bộ SV biết nội dung.
- Tổ chức họp lớp, thành phần gồm CVHT và toàn thể sinh viên, cử thư ký ghi lại biên bản họp lớp. CVHT chủ trì cuộc họp, lớp trưởng triển khai việc đánh giá KQRL.
- SV sau khi hoàn thành xong nội dung trong form đánh giá điểm rèn luyện online. Lớp trưởng sẽ thông báo kết quả tự đánh giá của SV trước lớp. 
- Trong buổi họp công bố kết quả ĐRL, nếu SV nào vắng có lý do chính đáng thì Lớp trưởng có trách nhiệm ghi nhận và hướng dẫn những bạn này sau buổi họp.
- Tổng kết biên bản họp lớp, lưu ý: cần ghi rõ các lý do thay đổi trong việc đánh giá KQRL. Biên bản họp lớp phải có chữ ký của CVHT, Lớp trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chi Hội trưởng.

II VĂN BẢN CẦN NỘP:
Lớp trưởng có trách nhiệm nộp lại Phòng CTSV các văn bản sau:
- Biên bản họp lớp. (Tải file theo mẫu)
- Bảng tổng hợp ĐRL sinh viên của lớp (có tích hợp sẵn chức năng tự tổng hợp trên trang online, lớp trưởng sau khi nhận xét xong bấm vào in bảng điểm)
- Danh sách SV đạt các thành tích khen thưởng trong năm học vừa qua. (Tài file theo mẫu)


Lưu ý:
- Hướng dẫn cách thức đánh giá điểm rèn luyện trên trang myuel:
• Hướng dẫn dành cho sinh viên (Tải file hướng dẫn)
• Hướng dẫn dành cho lớp trưởng (Tải file hướng dẫn)
- Mỗi phần đều có " khung điểm tối đa" là số điểm cao nhất mà SV đó có thể nhận được ở mỗi phần, không vượt quá khung quy định điểm tối đa của phần đó.  
Ví dụ: điểm tối đa của phần III là 20 điểm. Nghĩa là tổng điểm đánh giá của sinh viên ở thành phần của phần III dù cao hơn nhưng hệ thống vẫn sẽ tính là 20 điểm.
- Tại mục cộng điểm thưởng cho các thành viên tham gia Đội sinh viên xung kích, cộng tác viên của các trung tâm, phòng, ban,… lớp trưởng chỉ được tính điểm cho sinh viên khi có văn bản chứng nhận rõ ràng. 
-Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên – Phòng 007 Trường Đại học Kinh tế - Luật. Hoặc gửi mail về địa chỉ: quangpl@uel.edu.vn
PHÒNG CTSV


Tổng truy cập: 1,492,535

102,464