Thông báo - Danh sách sinh viên nhận chính sách giáo dục dành cho sinh viên người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo

THÔNG BÁO
Danh sách nhận chính sách giáo dục dành cho
sinh viên người dân tộc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo HK I 2015-2016 (dự kiến)


Sau khi tổng hợp hồ sơ của sinh viên Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận chính sách giáo dục dành cho sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cân nghèo như sau: 

Sinh viên tải danh sách tại đây (download file)

Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi đến 12h00 ngày 23/11/2015 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: quangpl@uel.edu.vn