Thông báo - Danh sách dự kiến trình Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017

 Thông báo mới!
Hiện tại hệ thống dữ liệu phát hiện lỗi nhập sai điểm các bạn sinh viên các khóa. Vì vậy kết quả xét học bổng dưới đây chưa chính xác. Các bạn sinh viên chờ kết quả xét lại từ Phòng Công tác sinh vên sau khi khắc phục lỗi kỹ thuật xong. Phòng sẽ gửi email thông báo khi có kết quả mới.
Cảm ơn các bạn.
Lưu ý: Những thông tin thông báo dưới đây sẽ không có giá trị đến khi có thông báo mới nhất sau ngày 31/05/2017.

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo về danh sách dự kiến trình Hội đồng xét Học bổng Khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội HKI - Năm học 216 - 2017, cụ thể như sau:

Bước 1:
Từ 26/5 - 29/5/2017: Sinh viên kiểm tra danh sách do nhà trường xét.

Bước 2:
Từ 29/5 - 31/5/2017: Sinh viên phản hồi, thắc mắc về phòng CTSV. Trực tiếp tại phòng trong giờ hành chính hoặc gửi về email: molbh@uel.edu.vn (Lưu ý: Tất cả những email gửi sai địa chỉ, phòng sẽ bỏ qua và không giải quyết.)

Bước 3:
Tổng hợp, trình Hội đồng xét Duyêt.

Danh sách Khuyến khích học tập: Tại Đây!
Danh sách trợ cấp xã hội: Tại đây!