TB - ĐÁNH GIÁ NGÀY CTXH CHO SV LÀ CTSV CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG

[TB - ĐÁNH GIÁ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO SINH VIÊN LÀ CỘNG TÁC VIÊN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRƯỜNG VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC]

Thực hiện Quy định chuẩn Ngày Công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTL ngày 09/01/2020, để đánh giá và ghi nhận quá trình hoạt động Công tác xã hội của sinh viên năm học 2020-2021, Phòng Công tác sinh viên thông báo ghi nhận, đánh giá hoạt động CTXH cho sinh viên cho một số đối tượng, cụ thể như sau:

1/ Đối với các đơn vị trực thuộc Trường đánh giá Cộng tác viên:

Quý Thầy/cô sử dụng mẫu đánh giá CTXH-02 có 2 phần 2.1 và 2.2 được đính kèm dưới đây. Trong đó:

- Mẫu CTXH-2.1: Dành cho Cộng tác viên hoạt động xuyên suốt năm học, ít nhất 1 học kỳ trở lên.
- Mẫu CTXH-2.2: Dành cho các đơn vị không có Cộng tác viên cộng tác thường xuyên, mà có Cộng tác viên hỗ trợ các chương trình Tình nguyện/hoạt động Công tác xã hội do đơn vị tổ chức. 
Lưu ý: Ban Chấp hành Đoàn - Hội các Khoa được đánh giá theo Kênh Đoàn - Hội cấp trường.
Thời hạn đánh giá: trước ngày 25/05/2021. Gửi file mềm về email: phongctsv@uel.edu.vn

2/ Đối với các tập thể sinh viên do Phòng CTSV quản lý:

- Đối với Ban Cán sự Lớp năm học 2020-2021: dựa trên Quyết định Công nhận Ban cán sự lớp năm học 2020-2021, các anh/chị phụ trách BCS Lớp từng khóa triển khai và đánh giá. Biểu mẫu CTXH-2.1 

- Đối với Đội sinh viên xung kích: Cô Huỳnh Mạnh Phương phụ trách đội đánh giá, tổng hợp theo Biểu mẫu CTXH-2.1

Đối với Đội tuyển văn nghệ Trường, Đội tuyển Thể dục thể thao Trường, các cá nhân/đội tuyển sinh viên cấp Trường tham gia hoạt động (có quyết định đính kèm); Tham gia cổ vũ các hoạt động cấp trường, các chương trình mang hình ảnh, màu sắc của Trường, nhân sự phụ trách các đội tuyển của Phòng CTSV tổng hợp danh sách (lưu ý ghi rõ số Quyết định đã ban hành). Biểu mẫu CTXH-2.2.

- Thời hạn gửi đánh giá: trước 24/5/2021.

Đề nghị các đơn vị tổng hợp đánh giá và phản hồi đúng thời hạn trên.

Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN