TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN (28/04/2018)

Một số vấn đề sinh viên quan tâm, thắc mắc về Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 

NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI (27/04/2018)

Một số nội dung sinh viên quan tâm, thắc mắc về Quy định thực hiện chương trình ngày công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung.

ĐIỂM RÈN LUYỆN (27/04/2018)

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT SINH VIÊN (27/04/2018)

Một số vấn đề về khen thưởng - kỷ luật sinh viên quan tâm:

Tổng truy cập: 1,458,975

105,731