Thông báo Cập nhật thông tin ở Ngoại trú (Học kỳ 2, năm học 2019-2020)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở và quản lý ngoại trú của sinh viên đại học hệ chính quy, học kỳ II, năm học 2019 – 2020

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy (không ở nội trú tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM) phải khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở ngoại trú với Trường.
Sinh viên đã hoàn tất chương trình học nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (các khóa 13, 14, 15) cũng phải khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở ngoại trú với Trường.

2. THỜI HẠN THỰC HIỆN:

Sinh viên phải thực hiện khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở ngoại trú đủ 02 lần trong học kỳ II, năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:
Lần thứ 1: từ ngày 25/03/2020 đến ngày 31/03/2020.
Lần thứ 2: từ ngày 04/05/2020 đến ngày 11/05/2020.

3. HÌNH THỨC KHAI BÁO, ĐĂNG KÝ:
Sinh viên khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở ngoại trú trực tuyến (online).
Link khai báo: https://forms.gle/9axGwTh7cos9jagJA

4. XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN
Sinh viên không thực hiện việc khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở ngoại trú, Phòng Công tác sinh viên xử lý kết quả đánh giá điểm rèn luyện bằng hình thức trừ điểm, cụ thể như sau:
- Sinh viên không khai báo đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin ngoại trú: trừ 5 điểm. (Mục trừ: II. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế của Trường).
- Sinh viên có khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở ngoại trú nhưng có vi phạm nội quy, quy định nơi cư trú (không đăng ký tạm trú, vi phạm nghĩa vụ công dân tại địa phương…) hoặc các vi phạm khác bị lập biên bản, danh sách: trừ 10 điểm. (Mục trừ: IV. Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng).