Thông báo - Danh sách sinh viên được nhận TCXH HK II 2013-2014

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHKTL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả sinh viên nhận trợ cấp theo danh sách dưới đây:

- Danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội (Link download)

Lưu ý: 
  -  Đối với các sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập thuộc diện hộ nghèo (Đối tượng 4) trong danh sách TCXH thì chỉ xét những trường hợp có ĐTBHK >=7.0 và ĐRL >=80; Không có môn học trong kỳ <5Tổng truy cập: 2,360,412