Thông báo - Danh sách sinh viên được nhận chính sách giáo dục năm học 2015-2016

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được nhận chính sách giáo dục dành cho người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 - 2016

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên được nhận chính sách giáo dục theo kết quả đánh giá của Hội đồng.

- Danh sách sinh viên nhận chính sách giáo dục

Các sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình.  

Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi đến 12h00 ngày 15/12/2015 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: quangpl@uel.edu.vn

P.CTSV