Thông báo - Chính sách sinh viên học kỳ 2, Năm học 2022 – 2023

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên công bố kết quả sinh viên được xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, chính sách giáo dục vào học kỳ II năm học 2022-2023 đã duyệt của Hội đồng, cụ thể theo danh sách dưới đây: 

1. Danh sách sinh viên được xét Miễn, Giảm học phí HK2, năm học 2022-2023 – MGHP.

2. Danh sách sinh viên được xét Trợ cấp xã hội sinh viên HK1 NH 2022-2023 - TCXH.

3. Danh sách sinh viên Chính sách giáo dục HK2 NH 2022-2023 - CSGD.

Trân trọng./.