Thông báo - V/v tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí lần II năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO
V/v tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí lần II năm học 2015 - 2016
 
-   Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;       
-   Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
-   Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP.

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các sinh viên đợt tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm học phí với nội dung cụ thể như sau:

1. HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:
Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nộp 01 bộ hồ sơ theo đúng đối tượng dưới đây:

ĐỐI TƯỢNG MGHP

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng 1.1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 1.2: Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 1.3: Sinh viên là con liệt sỹ

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 1.4: Sinh viên là con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 1.5: Sinh viên là con của bệnh binh

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 1.6: Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận thuộc đối tượng được quy định do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 – ban hành kèm Thông tư sô 26/2012/TT-BLĐTBXH)
-     Giấy chứng nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng).
-     Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng)
-     Sổ hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng)

(lưu ý: Danh sách 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.)

Đối tượng 6 (được giảm 50 % học phí): Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

-     Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
-     Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng cha/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động (bản photo công chứng).


2. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
    - Việc miễn, giảm học phí cho sinh viên được thực hiện tại trường nơi sinh viên đang học tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.   
    - Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP).
    - Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải làm lại hồ sơ mới để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.
    - Các đối tượng thuộc diện được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
    - Sinh viên, học viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.
    - Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.
    - Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính trong dự toán để cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

Lưu ý:      
    - Sinh viên thuộc diện MGHP bị tạm dừng học thì khi trở lại học phải làm lại hồ sơ miễn giảm học phí.
    - Hồ sơ MGHP được áp dụng cho học phí của các môn học lần một theo chương trình học, không tính các môn học lại, học cải thiện.
    - Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.
    - Sinh viên thuộc các đối tượng được MGHP phải nộp hồ sơ đúng đối tượng, nếu cố ý làm giả hồ sơ để được hưởng chế độ MGHP và ưu tiên khác mà bị nhà trường phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
    - Mọi thắc mắc liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: quangpl@uel.edu.vn.
 
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian: 22/2/2015 đến 07/3/2015
Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (Phòng 007, Trường Đại học Kinh tế - Luật)

Thông tư, Nghị định liên quan:
- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (Link đính kèm)
- Nghị định số 74/2014/NĐ-CP (Link đính kèm)
- Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (Link đính kèm)

Các mẫu đơn:
- Mẫu đơn theo phụ lục III của TTLT 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (Link đính kèm)
- Mẫu số 01 – ban hành kèm Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH (Link đính kèm)

Trân trọng./.
 
                                                                              Phòng CTSV