Quy định xét, cấp học bổng sinh viên, học viên

Quyết định số 1174/QĐ-ĐHKTL-CTSV về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật. (File download)
QĐ số 686/QĐ-ĐHKTL-CTSV ngày 07/09/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (File PDF)
QĐ số 452/QĐ-ĐHKTL-CTSV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (File PDF)