Thông báo đánh giá ĐIỂM RÈN LUYỆN (Học kỳ 2, năm học 2019-2020)

THÔNG BÁO
THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

Đối tượng thực hiện: Sinh viên KHÓA 17, 18, 19

 
CÁC HƯỚNG DẪN
Phòng Công tác sinh viên đề nghị Sinh viên và Lớp trưởng đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hiện đánh giá rèn luyện.
Phòng Công tác sinh viên không trả lời  đối với những thắc mắc đã có trong hướng dẫn.
1. Hướng dẫn đối với SINH VIÊN:  Xem và tải về tại đây
2. Hướng dẫn đối với LỚP TRƯỞNG: Xem và tải về tại đây

3. Hướng dẫn đối với CỐ VẤN HỌC TẬP: Xem và tải về tại đây

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN
1. SINH VIÊN: 
- Từ 00h00 ngày 09/9/2020 đến 23h59 ngày 20/09/2020Thực hiện tự đánh giá điểm rèn luyện cá nhân trên MyUEL.
Lưu ý: Sau ngày 20/9/2020, hệ thống tự động đóng nên sinh viên không thể tự đánh giá

2. LỚP TRƯỞNG:
- Từ 00h00 ngày 9/09/2020 đến 23h59 ngày 20/09/2020: Hệ thống đồng thời mở chức năng của Lớp trưởng. Lớp trưởng theo dõi và có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên thực hiện đánh giá.
- Từ 0h00 ngày 21/09/2020 đến 23h59 ngày 24/09/2020: Lớp trưởng và Ban Cán sự tổ chức họp lớp để đánh giá và thống nhất điểm rèn luyện trên MyUEL.

3. CỐ VẤN HỌC TẬP:
- Từ 0h00 ngày 25/09/2020 đến 23h59 ngày 27/09/2020:
 Xác nhận lại kết quả đánh giá điểm rèn luyện của Lớp trên MyUEL.

4. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:
- Từ ngày 28/09/2020 đến 30/9/2020: Tổng kết dữ liệu và Công bố điểm rèn luyện dự kiến để sinh viên khiếu nại, phúc khảo. Sau đó, Phòng CTSV sẽ trình kết quả cho Hội đồng đánh giá rèn luyện xem xét.
- Ngày 02/10/2020: Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện chính thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. HỒ SƠ ĐIỂM RÈN LUYỆN
1. Lớp trưởng có trách nhiệm hồ sơ điểm rèn luyện cho Phòng CTSV bao gồm:
a) Biên bản lấy ý kiến lớp [ Tải mẫu ]
b) Bảng tổng hợp ĐRL sinh viên của lớp (có tích hợp sẵn chức năng tự tổng hợp trên trang online, lớp trưởng sau khi nhận xét xong bấm vào in bảng điểm).

2.Hình thức gửi hồ sơ:
(Thực hiện cả 2 hình thức) (trước ngày 30/09/2020)
a) Gửi trực tuyến (Online): Gửi qua Forms Google theo link: https://forms.gle/W77TzEZRGtjY7Ctp7 (Đăng nhập bằng email cá nhân sinh viên của Trường cấp)
b) Lớp trưởng gửi file cứng (có đầy đủ chữ ký) trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên sau khi sinh viên quay trở lại học tập trung tại Trường (Đề lưu hồ sơ minh chứng).

Lưu ý: Trường hợp không gửi Hồ sơ rèn luyện, Phòng Công tác sinh viên sẽ không tổng hợp và trình Hội đồng xét điểm rèn luyện. (Hồ sơ gửi trước ngày 30/09/2020)