Thông báo - Danh sách sinh viên nhận TCXH HK I năm học 2014 - 2015 (dự kiến)

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên nhận Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2014-2015 (dự kiến)

       - Sau khi Hội đồng xét duyệt hồ sơ Trợ cập xã hội. Phòng Công tác sinh viên công bố kết quả sinh viên được nhận trợ cấp xã hội của học kỳ I năm học 2014-2015 (dự kiến) theo danh sách dưới đây: 

Danh sách sinh viên nhận trợ cấp xã hội HKI 2014-2015 (link download)

Lưu ý: 
  -  Đối với các sinh viên thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập (Đối tượng 4) trong danh sách TCXH thì chỉ xét những trường hợp có ĐTBHK >=7.0 và ĐRL >=70; Không có môn học trong kỳ <5
  -  Sinh viên tải file và kiểm tra lại thông tin của mình. Thời gian tiếp nhận các trường hợp sai sót cần điều chỉnh đến hết 12h00 ngày 18/5/2015 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: quangpl@uel.edu.vn. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ trình Quyết định và chuyển danh sách sang Phòng Kế hoạch Tài chính tiến hành chi trả tiền trợ cấp. 

Phòng CTSVTổng truy cập: 2,360,230