Thông báo - Quyết đinh danh sách sách sinh viên được hưởng Chính sách giáo dục năm học 2016 - 2017

Thân chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác sinh viên thông báo đén các bạn sinh viên Quyết định số: 1215/QĐ-ĐHKTL của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc phê duyệt danh sách được hưởng chế độ chính sách giáo dục năm học 2016. Cụ thể xem Tại đây.