Thông báo nhận hồ sơ chính sách MGHP, TCXH, CSGD học kỳ 1 năm học 2023-2024

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo nhận hồ sơ các chế độ chính sách Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Chính sách giáo dục học kỳ 1 năm học 2023-2024. 

1. Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem THÔNG BÁOvà các hướng dẫn đối với từng chế độ chính sách

2. Thời gian nộp hồ sơ

  • Thời gian nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy: trước 15h00 ngày 10/10/2023.
  • Cách thức nộp hồ sơ: Đối với mỗi chế độ chính sách sinh viên đều nộp hồ sơ online theo hướng dẫn của từng chế độ chính sách và nộp 02 bộ hồ sơ giấy tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (phòng A.007).
  • Mỗi bộ hồ sơ giấy, sinh viên cho vào 1 bìa hồ sơ, ngoài bìa hồ sơ sinh viên ghi rõ chế độ chính sách và đối tượng mà sinh viên nộp hồ sơ.

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm, nộp hồ sơ đúng thời hạn.