THÔNG BÁO Về việc khai báo định kỳ thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên học kỳ I, năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO về việc khai báo định kỳ thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên học kỳ I, năm học 2020 – 2021

Thực hiện Quy chế công tác sinh viên, được ban hành kèm theo Quyết định số 1046/QĐ-ĐHKTL ngày 03/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, để có cơ sở trong việc đánh giá rèn luyện và nắm bắt thông tin của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường cũng như nơi cư trú, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc khai báo thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên trong học kỳ I, năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy đang học tập tại Trường phải thực hiện khai báo thông tin chỗ ở nội trú và ngoại trú.
2. Thời hạn khai báo: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/12/2020.
3. Các bước thực hiện:
Bước 1: Phòng Công tác sinh viên và Ban cán sự các lớp sinh viên có trách nhiệm triển khai việc khai báo thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú đến tất cả sinh viên.
Bước 2: Sinh viên khai báo trung thực, đầy đủ, chính xác các thông tin về nơi ở hiện tại (nội trú, ngoại trú) theo đường dẫn (link): https://forms.gle/ji7VGe6eznqHG64T6

Lưu ý:
- Khi điền forms, Đối với MÃ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN, sinh viên chỉ nhập Mã gồm 5 chữ số. Danh sách Mã Đơn vị hành chính, sinh viên tìm trong file Excel Ma PhuongXa.xlsx được gửi đính kèm.
- Sinh viên khai không đúng Mã Đơn vị hành chính, khi xử lý dữ liệu thì sẽ bỏ qua và được tính là không khai báo.

Bước 3: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp danh sách sinh viên đã thực hiện hoặc chưa thực hiện khai báo thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú; báo cáo đến các Khoa, Ban cán sự lớp sinh viên để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể lớp có liên quan và áp dụng trừ điểm rèn luyện theo quy định đối với sinh viên chưa thực hiện.

Việc khai báo thông tin nội trú, ngoại trú là trách nhiệm và nghĩa vụ của sinh viên trong quá trình học tập tại Trường. Sinh viên phải kê khai liên tục để Trường theo dõi, quản lý việc sinh viên thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (A.007); email: phongctsv@uel.edu.vn; điện thoại: 028.37244535 hoặc chuyên viên phụ trách: ThS Lê Văn Vĩ, email: levanvi@uel.edu.vn.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban cán sự các lớp và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.