Hình Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân năm 2019

Phòng Công tác sinh viên thân gửi các bạn tân cử nhân K15 cùng các anh chị tân tiến sĩ, thạc sĩ link tải hình Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, cử nhân năm 2019. Cụ thể như sau:

 NGÀY       
 NỘI DUNG
 LINK      
 03/8  Lễ Tổng kết khóa học chung toàn Trường 
Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ
Trao bằng cho Thủ khoa, tốt nghiệp song bằng, tốt nghiệp trước thời hạn, SV Lào      
Link

 Khoa Luật
Link

 Khoa Kinh tế đối ngoại
Link

 04/8  Khoa Tài chính - Ngân hàng
Link

 Khoa Quản trị kinh doanh
Link

 10/8  Khoa Luật Kinh tế
Link

 Khoa Kinh tế
Link

 11/8  Khoa Kế toán - Kiểm toán
Link

 Khoa Hệ thống thông tin
Link

Hình tốt nghiệp sẽ chỉ được lưu trữ trong thời hạn 1 tháng.
Trân trọng./.