Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí

NĂM HỌC 2023-2024  HỌC KỲ  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 1 15/12/2023
   Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí  11/04/2024  

 

NĂM HỌC 2022-2023  HỌC KỲ  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 1 21/11/2022
  Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí  14/4/2023

 

NĂM HỌC 2021-2022  HỌC KỲ  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 1 01/11/2021
  Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 2 18/03/2022   

 

NĂM HỌC 2020-2021  HỌC KỲ  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 1  
  Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 2  19/05/2021

 

NĂM HỌC 2019-2020  HỌC KỲ  NGÀY KÝ  TẢI VỀ
Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 1 30/10/2019
Danh sách sinh viên được gia hạn đóng học phí 2 19/05/2020