Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 2, năm học 2020-2021)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc gia hạn thời gian nộp tiền học phí học kỳ II, năm học 2020-2021.

Nội dung cụ thể, sinh viên vui lòng xem trong THÔNG BÁO.

Mẫu đơn Gia hạn nộp học phí.

Sinh viên cần chú ý các mốc thời gian để thực hiện đúng:

1. Sinh viên được gia hạn thời gian nộp học phí tối đa đến hết ngày 31/05/2021.
2. Sinh viên gửi đơn gia hạn nộp học phí tại Phòng CTSV đến hết ngày 16/04/2021.
3. Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên được gia hạn vào ngày: 19/04/2021.

----------------------------------------

Danh sách sinh viên đã nộp đơn và được Phòng CTSV xác nhận, Lãnh đạo Trường xét duyệt.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13PzUX8xhxQrD0RCfJJhnE4kHW_VcmUB7wPf-6hRBA00/edit?usp=sharing