THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong Học kỳ 1, năm học 2020-2021.

1. FILE THÔNG BÁO: Xem tại đây

2. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ: Xem tại đây

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Sinh viên các Khóa 18, 19, 20, 21

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: từ ngày 03/03/2022 đến ngày 27/03/2022 (điều chỉnh thời gian đến ngày 10/4/2022)

5. CÁC HOẠT ĐỘNG TÍNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN trong Học kỳ 1, NH 2021-2022 có thời gian từ ngày 01/08/2021 đến ngày 31/01/2022.

6. TỔNG HỢP MINH CHỨNG CỘNG ĐIỂM KẾT QUẢ RÈN LUYỆN: Xem tại đây

Lưu ý:

Hiện tại Hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện được mở nhưng chưa hiển thị đầy đủ nội dung, tiêu chí đánh giá. Do vậy, Phòng CTSV khuyến nghị sinh viên thường xuyên, theo dõi, cập nhật nội dung đánh giá rèn luyện và lưu kết quả đánh giá vào thời điểm từ ngày 24/3/2022 đến 27/3/2022. (điều chỉnh thời gian đến ngày 10/4/2022)