THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong Học kỳ 2, năm học 2020-2021.

1. FILE THÔNG BÁO: Xem tại đây

2. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ: Xem tại đây

 

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Sinh viên các Khóa  18, 19, 20.

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: từ ngày 09/10/2021 đến 30/10/2021.

Đối với sinh viên: Thời gian thực hiện từ đánh giá từ ngày 09/04/2021 đến hết ngày 07h59, 17/10/2021.

Lưu ý: Sau ngày 07h59, 17/10/2021, hệ thống tự động đóng nên sinh viên không thể thực hiện tự đánh giá.

 

5. CÁC HOẠT ĐỘNG TÍNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN trong Học kỳ 2, NH 2020-2021 có thời gian từ ngày 01/02/2021 đến ngày 31/07/2021.

 

Phòng Công tác sinh viên đề nghị Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hiện tự đánh giá kết quả rèn luyện.