THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 20212-2023

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo về kế hoạch Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong Học kỳ 1, năm học 2022-2023

1. FILE THÔNG BÁO: 

2. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ: Xem tại đây

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Sinh viên các Khóa 19, 20, 21, 22

4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: từ ngày 27/03/2023 đến ngày 05/05/2023

5. CÁC HOẠT ĐỘNG TÍNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN trong Học kỳ 1, NH 2022-2023 có thời gian từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/01/2023

6. TỔNG HỢP MINH CHỨNG CỘNG ĐIỂM KẾT QUẢ RÈN LUYỆN: Xem tại đây

Lưu ý: Hiện tại Hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện được mở nhưng chưa hiển thị đầy đủ nội dung, tiêu chí đánh giá. Do vậy, Phòng TS&CTSV khuyến nghị sinh viên thường xuyên, theo dõi, cập nhật nội dung đánh giá rèn luyện và lưu kết quả đánh giá đến hết ngày 09/04/2023.