Thông báo tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2019 - 2020

Phòng CTSV thông báo đến các bạn sinh viên về việc tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2019 - 2020 (Đợt học tháng 5/2020), cụ thể như sau:

1/ Đối tượng: sinh viên đã học SHCD nhưng có kết quả không đạt.

2/ Thời gian tổ chức học: cả ngày Chủ nhật, 07/06/2020 (Dự kiến).

3/ Địa điểm: dự kiến Hội trường A.

4/ Phí học lại: 150.000 đ/sinh viên (Sau khi có danh sách đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi Phòng KHTC để định phí và sinh viên đóng phí học lại qua Ngân hàng).
5/ DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH TUẦN SHCD--SV

6/ Sinh viên đăng ký học lại TẠI ĐÂY

7/ Thời hạn đăng ký học lại: sinh viên đăng ký học lại trước 20h00 ngày Chủ nhật, 31/05/2020. (Lưu ý: sinh viên đăng ký sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ không giải quyết cho việc học lại).
Lưu ý: sinh viên đăng ký học lại phải tham gia đi học đầy đủ (cả 2 buổi học) và hoàn thành bài kiểm tra thì mới được công nhận hoàn thành Tuần SHCD-SV.

Phòng Công tác sinh viên sẽ tổng hợp danh sách đăng ký và thông báo chi tiết về nội dung học lại đến các bạn sinh viên sau khi hoàn thành việc đăng ký. Trân trọng.