TB - Thay đổi danh sách học bổng KKHT Năm học 2016 - 2017 HKI

Thân chào các bạn sinh viên,

Sau quá trình thực hiện công tác đánh giá. Đây là thông báo cuối cùng về việc điều chỉnh trước khi trình Hội đồng. Phòng Công tác sinh viên thông tin về việc điều chỉnh danh sách, thay 2 bạn sinh viên lớp K14410 và lớp K14401T, cụ thể như sau:Lý do: Hệ thống nhập điểm trừ sai điểm của hai bạn trên. Vì vậy để đúng kết quả, phòng đã điều chỉnh và thông báo công khai trên hệ thống để các bạn nắm thông tin.
Trân trọng./.