TB số 04-ĐHKTL-CTSV Về việc triển khai cập nhật minh chứng và đánh giá thực hiện các hoạt động Ngày Công tác xã hội đối với sinh viên đợt 2, năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHKTL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định chuẩn tham gia hoạt động công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tập trung Trường Đại học Kinh tế - Luật; Căn cứ Hướng dẫn số 47/HD-ĐHKTL-CTSV ngày 30 tháng 06 năm 2021 về việc thực hiện đánh giá và quy đổi ngày công tác xã hội; Phòng Công tác sinh viên thông báo triển khai cập nhật minh chứng thực hiện và đánh giá các hoạt động công tác xã hội đợt 2, năm học 2021-2022 như sau:

(1) Đối với các hoạt động do các cơ sở Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức hoặc các hoạt động do BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường huy động, đánh giá: do Ban tổ chức đánh giá và gửi danh sách theo hướng dẫn của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường cập nhật.

(2) Đối với sinh viên là Cộng tác viên các đơn vị thuộc Trường năm học 2021-2022: các đơn vị có tổ chức hoạt động Công tác xã hội hoặc có huy động sinh viên hỗ trợ các hoạt động tại đơn vị xuyên suốt 1 năm học 2021-2022 thực hiện đánh giá theo hướng dẫn và  gửi trực tiếp về email Phòng CTSV: phongctsv@uel.edu.vn  – Chi tiết biểu mẫu tra cứu tại: website Phòng CTSV (https://ctsv.uel.edu.vn/ho-so-bieu-mau/bieu-mau-34). Hạn chót các đơn vị gửi bảng tổng hợp đánh giá: đến hết 24h00 ngày 29/5/2022.

(3) Đối với sinh viên cập nhật minh các hoạt động công tác xã hội do các đơn vị ngoài Trường tổ chức. 

Thời gian hoạt động được công nhận từ tháng 01/2021 đến nay. Sinh viên báo cáo đầy đủ thông tin theo biểu mẫu: https://forms.gle/kstVPJHRj8bduKGP6 Hạn chót cập nhật thông tin: đến hết 24h00 ngày 29/5/2022. Sau khi cập nhật, Phòng CTSV sẽ tiến hành kiểm tra minh chứng và phản hồi kết quả quy đổi vào tháng 6/2022.

(4) Về kênh phản hồi thắc mắc:

Đối với các hoạt động do các đơn vị trong Trường tổ chức, huy động: liên hệ Ban tổ chức để kiểm tra danh sách cập nhật.

- Đối với các hoạt động do các đơn vị ngoài Trường tổ chức:Sinh viên có thắc mắc trong quá trình cập nhật về cách thức, về quy định, biểu mẫu vui lòng tìm hiểu tại website Phòng Công tác sinh viên, website  liên hệ Ban Cán sự lớp để tổng hợp ý kiếnphản hồi cho Phòng CTSV tại website: https://faq.uel.edu.vn/ctsv/. Ban Cán sự lớp ghi rõ tiêu đề khi phản hồi: CTXH-BCS LỚP (ví dụ: CTXH-BCS K20410). Phòng CTSV sẽ không phản hồi email cá nhân khi phản ánh về email Phòng.

Tra cứu văn bản Thông báo TẠI ĐÂY

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN