TB-V/v Công bố danh sách học bổng HKII, Năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách chính thưc do các Hội đồng xét duyệt các chính sách thông qua trong HK 2, Năm học 2016 - 2017:

1. Danh sách Khuyến khích học tập Lớp thường, lớp CNTN: XEM TẠI ĐÂY!

2. Danh sách Khuyến khích học tập Lớp Chất lượng cao: XEM TẠI ĐÂY!

3. Danh sách Trợ cấp xã hội: XEM TẠI ĐÂY!

Trên đây là thông báo đã được chi cho các em sinh viên theo đúng mức, đúng quy định.
Mọi thắc sinh viên vui lòng liên hệ tại phòng công tác sinh viên hoặc số điện thoại nội bộ: (028) 3 7244 555 Ext: 6331